3வது சமூக அறிவியல் | 3rd Social Science3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 2 : நமது நண்பர்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 1 : வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 2 : சரணாலயங்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : இரண்டாம் பருவம் அலகு 3 : மாவட்ட நிருவாகம் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 1 : குடும்பம் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 3 : ஊராட்சி மன்றம் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : முதல் பருவம் அலகு 4 : பாதுகாப்பு : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 1 : தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 2 : கனிம வளங்கள் : வினா விடை

3 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் : மூன்றாம் பருவம் அலகு 3 : குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு : வினா விடை3வது சமூக அறிவியல் - 3rd Social Science

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது சமூக அறிவியல் - 3rd Social Science. | 3வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது சமூக அறிவியல் - 3rd Social Science. | 3வது சமூக அறிவியல் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Social Science TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)