பொருள், வட்டியின் வகைகள் - வட்டி | 11th Economics : Chapter 6 : Distribution Analysis

   Posted On :  10.08.2022 04:37 am

11வது பொருளாதாரம் : அத்தியாயம் 6 : பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு

வட்டி

பொதுவாக கடன் பெறுபவர் கடன் வழங்கியவருக்கு செலுத்தும் தொகையே வட்டி எனப்படுகிறது.

வட்டி

பொதுவாக கடன் பெறுபவர் கடன் வழங்கியவருக்கு செலுத்தும் தொகையே வட்டி எனப்படுகிறது.


1. பொருள்

முதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள, அதைப் பெற்றவர்கள் அதை வழங்கியவர்க்கு வழங்கும் வெகுமதியே வட்டி ஆகும். 

“அங்காடியில் முதலைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக கொடுக்கப்படுவது வட்டி” 

– ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல்

2. வட்டியின் வகைகள் 

மொத்த வட்டி: 

கடன் பெற்றவரிடம் இருந்து கடன் கொடுத்தவர் பெறுகின்ற முழு வட்டி அளவு மொத்த வட்டி ஆகும். 

மொத்த வட்டி = நிகர வட்டி + சிரமத்தைத் தாங்கிக் கொள்வதற்கான ஊதியம் + இடரைத் தாங்குவதற்கான இழப்பீடு + கடனை மேலாண்மை செய்வதற்கான ஊதியம்

நிகர வட்டி: 

மொத்த வட்டியின் ஒரு பகுதியே நிகர வட்டி ஆகும். மூலதனத்தை பயன்படுத்த மட்டுமே இது வழங்கப்படுகிறது.

அரசு பத்திரங்களுக்கு வழங்கப்படும் வட்டி நிகர வட்டிக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.


Tags : Meaning, Kinds of Interest பொருள், வட்டியின் வகைகள்.
11th Economics : Chapter 6 : Distribution Analysis : Interest Meaning, Kinds of Interest in Tamil : 11th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 11வது பொருளாதாரம் : அத்தியாயம் 6 : பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு : வட்டி - பொருள், வட்டியின் வகைகள் : 11 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
11வது பொருளாதாரம் : அத்தியாயம் 6 : பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு