சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும் - அருஞ்சொற்பொருள் | 12th Political Science : Chapter 12 : Environmental Concerns and Globalisation

   Posted On :  04.04.2022 04:56 am

12 ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் : அத்தியாயம் 12 : சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும்

அருஞ்சொற்பொருள்

அரசியல் அறிவியல் : சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும் : அருஞ்சொற்பொருள்

அருஞ்சொற்பொருள்


தணிப்பு: மாசு அளவு அல்லது அடர்த்தியைக் குறைத்தல் அல்லது அகற்றுதல். 


காற்று தரம் : காற்றில் கலந்துள்ள மாசுவின் அளவை அளவிடும் அலகு. 


பல்லுயிர் பெருக்கம் : இப்புவியில் வாழும் எண்ணற்ற உயிர்கள் எவ்வாறு தங்கள் வாழிடங்களுக்குள்ளும் உயிர் மண்டலங்களிலும் ஊடாட்டல் கொள்கின்றன என்பதை இது குறிக்கிறது. பல்லுயிர்ப்பெருக்கம் என்பது நிலம் மற்றும் நீரில் வாழும் தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிர்கள் அனைத்தையும் குறிக்கும். 


உயிரி : ஒரு குறித்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து உயிர்ப்பொருட்களும் உயிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாவரங்களைக் குறிக்கவும் அவ்வப்போது பயன் படுத்தப்படுகிறது. 


கார்பன் பற்று : பசுமைக் குடில் வாயுக்களைக் குறைக்கும் வகையில் கட்டுப்படுத்தப்படும் கார்பன்-டை ஆக்சைடின் ஒருஅலகு. 


சூல் அமைப்பு : உயிரியல் சமுதாயங்கள் மற்றும், அதனைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழலில் உள்ள உயிரற்ற பொருட்கள் இடையே நிகழும் ஊடாட்டங்களைக் குறிக்கிறது. 


சுற்றுச்சூழல் : ஒரு அங்கக உயிர், வளர்ச்சி, வாழ்தலைப் பாதிக்கும் வெளி சூழல்களின் தொகுப்பு. 


சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு அறிக்கை : புதிய சாலைத்திட்டங்கள் அல்லது நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள் அல்லது சுற்றுச்சூழலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு திட்டம் குறித்தும் எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் கேடுகளை மதிப்பிட்டு அளிக்கும் அறிக்கை ஆகும்.


பசுமைக்குடில் விளைவு : கார்பன்- டை ஆக்சைடு அல்லது பிற வாயுக்களால் புவியின் காற்று மண்டலத்தில் உருவாக்கப்படும் வெப்பம் பசுமைக்குடில் விளைவு என அழைக்கப்படுகிரது. இதனால் சூரியனில் இருந்து வெளிப்படும் ஒளி அலைகள் பூமியை அதிகமாகத் தாக்கி, வெப்ப இழப்பு சமநிலையைக் குலைக்கிறது என அறிவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள். 


கதிரியக்க பொருள் : கதிரியக்கம் வெளியிடும் பொருள். 


வன மறு உருவாக்கம் : வெட்டப்பட்ட மரங்களுக்குப் பதிலாக வனப்பகுதிகளில் புதிய மரங்கள் வளர்த்தல். 


வளம் குன்றா வளர்ச்சி : இன்றைய மக்களின் தேவைகளுக்காக நிலம் மற்றும் ஆற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்தும் போது எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் பயன்படும் வகையில் கட்டுப்பாட்டுடன் அவ்வளங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகும்.


அனல் மாசு : தொழிற்சாலைச் செயல்பாடுகளால் உருவாகும் வெப்பநீரை வெளியிடுவதால் நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அது அனல் மாசு ஆகும். 


கழிவுஅற்ற நிலை (ஜீரோ எமிசன்) : ஒரு பொறி அல்லது மோட்டார் அல்லது இதர ஆற்றல் வளங்களைப் பயன்படுத்தும் போது வெளியேறும் வாயுக்கள் அல்லது வேதிப்பொருள்களால் அச்சுற்றுச்சூழலில் வாழும் எந்த உயிரினத்துக்கும் பாதிப்பு உருவாகவில்லையான அந்நிலை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.


Tags : Environmental Concerns and Globalisation சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும்.
12th Political Science : Chapter 12 : Environmental Concerns and Globalisation : Glossary Environmental Concerns and Globalisation in Tamil : 12th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 12 ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் : அத்தியாயம் 12 : சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும் : அருஞ்சொற்பொருள் - சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும் : 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
12 ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் : அத்தியாயம் 12 : சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும்