தாவரவியல் - வாழிடம் | 11th Botany : Chapter 3 : Vegetative Morphology of Angiosperm

   Posted On :  18.03.2022 01:40 am

11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புற அமைப்பியல்

வாழிடம்

தாவரங்கள் வளரும் இடங்களைப் பொறுத்து வாழிடங்களை இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம். I. தரை வாழிடம் II. நீர் வாழிடம்.

வாழிடம் (Habitat)

தாவரங்கள் வளரும் இடங்களைப் பொறுத்து வாழிடங்களை இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம். I. தரை வாழிடம் II. நீர் வாழிடம்.

I. தரைவாழிடம்:

நிலப்பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் நில வாழ் அல்லது தரைவாழ்த் தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

II. நீர் வாழிடம்:

நீர் சூழலில் வாழும் தாவரங்கள் நீர் வாழிடத் தாவரங்கள் அல்லது நீர்த் தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 

Tags : தாவரவியல்.
11th Botany : Chapter 3 : Vegetative Morphology of Angiosperm : Plant habitat in Tamil : 11th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புற அமைப்பியல் : வாழிடம் - தாவரவியல் : 11 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
11 வது தாவரவியல் : அலகு 3 : உடலப் புற அமைப்பியல்