பாய்வுக் கட்டுப்பாடு | C++ - C++ if-else கூற்று | 11th Computer Science : Chapter 10 : Flow of Control

   Posted On :  25.09.2022 03:08 am

11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு

C++ if-else கூற்று

மேற்கண்ட கட்டளை அமைப்பில், if கூற்றுடன் கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை முதலில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

if-else கூற்று


ஒரு if else கூற்று என்பதும் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றாகும். இது நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஒரு செயலை செய்யப் பயன்படுகிறது. If else கூற்றில், முதலில் கோவை அல்லது நிபந்தனை சரியா அல்லது தவறா என மதிப்பிடப்படுகிறது. கிடைக்கப்பெற்ற விடை சரியெனில், சரித்தொகுதியுனுள் இடம் பெறும் கூற்றுகள் இயக்கப்படும். தவறு தொகுதி நிறைவேற்றப்படாது, கிடைக்கபெற்ற விடை தவறு எனில், தவறு தொகுதியினுள் இடம் பெறும் கூற்றுகள் இயக்கப்படும், சரித்தொகுதி நிறைவேற்றப்படாது. If else கூற்றின் கட்டளை தொடரியல் பின்வருமாறு:

if (கோவை)

{

      மெய் தொகுதி;

}

else

{

      மெய்யற்ற தொகுதி;

}

x-கூற்று

மேற்கண்ட கட்டளை அமைப்பில், if கூற்றுடன் கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை முதலில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது. நிபந்தனை சரி எனில், சரித்தொகுதி இயக்கப்பட்டு, பின் கட்டுப்பாடு X கூற்றுக்கு இட்டுச் செல்கிறது,. நிபந்தனை தவறு எனில், தவறு தொகுதி இயக்கப்பட்டு, பின் கட்டப்பாடு X கூற்றுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.2 if-else கூற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட எண் ஒற்றைப் படை அல்லது இரட்டைப் படை எண்ணா எனக் காணும் C++ நிரல் ஒன்றை எழுதுக. 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

      int num, rem;

      cout<< "\n Enter a number: ";

      cin>>num;

      rem = num % 2;

      if (rem==0)

           cout<< "\n The given number" <<num<< " is Even";

      else

           cout<< "\n The given number "<<num<< " is Odd";

      return 0;

}

வெளியீடு

Enter number: 10

The given number 10 is Even

மேற்கண்ட நிரலில், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் வகுமீதி rem என்ற மாறியில் இருத்தப்படும். rem ன் மதிப்பு சுழியம் எனில், கொடுக்கப்பட்ட எண் இரட்டைப் படை எண் (even number) என்ற வெளியீடும், இல்லையெனில், ஒற்றைப் படைஎண் (odd number) என்ற வெளியீடும் கிடைக்கும். 


Tags : Flow of Control | C++ பாய்வுக் கட்டுப்பாடு | C++.
11th Computer Science : Chapter 10 : Flow of Control : C++ if-else statement Flow of Control | C++ in Tamil : 11th Standard TN Tamil Medium School Samacheer Book Back Questions and answers, Important Question with Answer. 11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு : C++ if-else கூற்று - பாய்வுக் கட்டுப்பாடு | C++ : 11 ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்.
11வது கணினி அறிவியல் : அலகு 10 : பாய்வுக் கட்டுப்பாடு