3வது தமிழ் | 3rd Tamil3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 1 : தமிழ் அமுது : தமிழ் அமுது: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 2 : கண்ணன் செய்த உதவி : கண்ணன் செய்த உதவி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 3 : தனித்திறமை : தனித்திறமை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 4 : கல்யாணமாம் கல்யாணம்! : கல்யாணமாம் கல்யாணம்!: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 5 : மாணவர்கள் நினைத்தால்.... : மாணவர்கள் நினைத்தால்....: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 6 : துணிந்தவர் வெற்றி கொள்வர் : துணிந்தவர் வெற்றி கொள்வர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 7 : சான்றோர் மொழி : சான்றோர் மொழி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 8 : நூலகம் : நூலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 1 இயல் 9 : மாட்டு வண்டியிலே.... : மாட்டு வண்டியிலே....: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 1 : உண்மையே உயர்வு : உண்மையே உயர்வு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 2 : ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு : ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 3 : கல்வி கண் போன்றது : கல்வி கண் போன்றது: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 4 : திருக்குறள் கதைகள் : சரியான தீர்ப்பு : திருக்குறள் கதைகள் : சரியான தீர்ப்பு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 5 : வாலு போயி கத்தி வந்தது! டும்...டும்... டும்...டும் : வாலு போயி கத்தி வந்தது! டும்...டும்... டும்...டும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 6 : எழில் கொஞ்சும் அருவி : எழில் கொஞ்சும் அருவி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 7 : நாயும், ஓநாயும் : நாயும், ஓநாயும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 2 இயல் 8 : நட்பே உயர்வு : நட்பே உயர்வு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 1 : உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம் : உள்ளங்கையில் ஓர் உலகம்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 2 : தூக்கணாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும் : தூக்கணாங்குருவியும் ஒட்டகச்சிவிங்கியும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 3 : வீம்பால் வந்த விளைவு : வீம்பால் வந்த விளைவு: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 4 : மழைநீர் : மழைநீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 5 : காகமும் நாகமும் : காகமும் நாகமும்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 6 : நல்வழி : நல்வழி: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 7 : தமிழ்மொழியின் பெருமை : தமிழ்மொழியின் பெருமை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : பருவம் 3 இயல் 8 : அறிவூட்டும் தொலைக்காட்சிச் செய்திகள் : அறிவூட்டும் தொலைக்காட்சிச் செய்திகள்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்3வது தமிழ் - 3rd Tamil

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது தமிழ் - 3rd Tamil. | 3வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 3 ஆம் வகுப்பு - 3rd Standard | பாடம்: 3வது தமிழ் - 3rd Tamil. | 3வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 3rd Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)