9வது தமிழ் | 9th Tamil9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுதென்று பேர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 1 : அமுதென்று பேர்: மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிருக்கு வேர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 2 : உயிருக்கு வேர்: மொழி அறிவு - கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : உள்ளத்தின் சீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 3 : உள்ளத்தின் சீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - பகுதி 2

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : எட்டுத்திக்கும் சென்றிடுவீர்: இலக்கணம்: வல்லினம் மிகா இடங்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 4 : எட்டுத்திக்கும் சென்றிடுவீர்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : கசடற மொழிதல்: இலக்கணம்: இடைச்சொல் - உரிச்சொல்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 5 : கசடற மொழிதல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : கலை பல வளர்த்தல்: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 6 : கலை பல வளர்த்தல்: வாழ்வியல்: திருக்குறள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : வாழிய நிலனே: இலக்கணம்: ஆகுபெயர்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 7 : வாழிய நிலனே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : என்தலைக் கடனே: இலக்கணம்: யாப்பிலக்கணம்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 8 : என்தலைக் கடனே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பென்னும் அறனே: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் : இயல் 9 : அன்பென்னும் அறனே: வாழ்வியல்: திருக்குறள்9வது தமிழ் - 9th Tamil

வகுப்பு: 9 ஆம் வகுப்பு - 9th Standard | பாடம்: 9வது தமிழ் - 9th Tamil. | 9வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 9th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 9 ஆம் வகுப்பு - 9th Standard | பாடம்: 9வது தமிழ் - 9th Tamil. | 9வது தமிழ் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 9th Tamil TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)