9வது கணிதம் | 9th Maths9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.1: கணம் (Set)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.2: கணங்களின் வகைகள் (Types of Sets)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.3: கணச் செயல்பாடுகள் (Set Operations)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.4: கணச் செயல்களின் பண்புகள் (Properties of Set Operations)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.6: கணங்களின் ஆதி எண்ணின் பயன்பாட்டுக் கணக்குகள் (Application Problems on Cardinality of Sets)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: பயிற்சி 1.7: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : கண மொழி: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.1: விகிதமுறு எண்கள் (Rational Numbers)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.2: விகிதமுறா எண்கள் (Irrational Numbers)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.3: தசம விரிவுகளைக் கொண்டு விகிதமுறா எண்களை அடையாளம் காணுதல் (Decimal Representation to Identify Irrational Numbers)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.4: மெய்யெண்கள் (Real Numbers)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.5: மூலக்குறியீடு (Radical Notation)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.6: முறுடுகள் (Surds)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.7: முறுடுகளை விகிதப்படுத்துதல் (Rationalisation of Surds)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.8: அறிவியல் குறியீடு (Scientific Notation)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: பயிற்சி 2.9: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : மெய்யெண்கள்: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: குறுக்குப் பெருக்கல் முறையில் தீர்வு காணுதல் (Solving by Cross Multiplication Method)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.12: நீக்கல் முறையில் தீர்வு காணுதல் (Solving by Elimination Method)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.14: ஏதேனும் ஒரு முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.15: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.1: பல்லுறுப்புக் கோவைகள் (Polynomials)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.2: பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பு மற்றும் பூச்சியங்கள் (Value and Zeros of a Polynomial)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.3: மீதித் தேற்றம் (Remainder Theorem)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.4: இயற்கணித முற்றொருமைகள் (Algebraic Identies)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.5: காரணிப்படுத்துதல் (Factorisation)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.6: இருபடிப் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் (மூவுறுப்புக்கோவை) காரணிப்படுத்தல் (Factorising the Quadratic Polynomial (Trinomial))

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.7: பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் வகுத்தல் (Division of Polynomials)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.8: தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல் (Factorisation using Synthetic Division)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.9: மீப்பெரு பொது வகுத்தி (மீ.பொ.வ) [Greatest Common Divisor (GCD)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பிரதியிடல் முறையில் தீர்வு காணுதல் (Solving by Substitution Method):

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.1: கோணங்களின் வகைகள் (Types of Angles), மீள்பார்வை

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.2: நாற்கரங்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.3: ஒரு வட்டத்தின் நாண்களின் பண்புகள் (Properties of Chords of a Circle)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.4: வட்ட நாற்கரங்கள் (Cyclic Quadrilaterals)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.5: செய்முறை வடிவியல் (Practical Geometry)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.6: முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டமையம் வரைதல் (Construction of the Circumcentre of a Triangle), ஒரு முக்கோணத்தின் உள்வட்டம் வரைதல் (Construction of the Incircle of a Triangle)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: பயிற்சி 4.7: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வடிவியல்: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.1: ஆயத் தொலைவைக் கண்டறிதல் (Devising a Coordinate System)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.2: இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு (Distance between any Two Points)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.3: ஒரு கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி (The Mid −point of a Line Segment)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.4: ஒரு கோட்டுத்துண்டை மூன்று சமக்கூறிடும் புள்ளிகள் (Points of Trisection of a Line Segment), பிரிவுச் சூத்திரம் (Section Formula)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.5: நடுக்கோட்டு மையத்தின் ஆயத்தொலைவுகள் (The Coordinates of the Centroid)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: பயிற்சி 5.6: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : ஆயத்தொலை வடிவியல்: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : முக்கோணவியல்: பயிற்சி 6.1: முக்கோணவியல்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : முக்கோணவியல்: பயிற்சி 6.2: சில சிறப்புக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric Ratios of Some Special Angles)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : முக்கோணவியல்: பயிற்சி 6.3: நிரப்புக் கோணங்களுக்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric Ratios for Complementary Angles)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : முக்கோணவியல்: பயிற்சி 6.4: முக்கோணவியல் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் முறை (Method of using Trigonometric Table)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : முக்கோணவியல்: பயிற்சி 6.5: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : அளவியல்: பயிற்சி 7.2: கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரத்தின் புறப்பரப்பு (Surface Area of Cuboid and Cube)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : அளவியல்: பயிற்சி 7.3: கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரத்தின் கனஅளவு (Volume of Cuboid and Cube)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : அளவியல்: பயிற்சி 7.4: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : அளவியல்: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 8 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 8.1 : மையப்போக்கு அளவைகள் (Measures of Central Tendency), கூட்டுச் சராசரி (Arithmetic Mean)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 8 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 8.2: இடைநிலை அளவு − வகைப்படுத்தப்படாத நிகழ்வெண் பரவல் (Median −Ungrouped Frequency Distribution)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 8 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 8.3: புள்ளியியல்: முகடு

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 8 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 8.4: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 9 : நிகழ்தகவு: பயிற்சி 9.1: நிகழ்தகவு: தொன்மை அணுகுமுறை (Classical Approach), பட்டறி அணுகுமுறை (Empirical Approach)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 9 : நிகழ்தகவு: பயிற்சி 9.2: நிகழ்ச்சிகளின் வகைகள் (Types of Events)

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 9 : நிகழ்தகவு: பயிற்சி 9.3: பலவுள் தெரிவு வினாக்கள்

9 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 9 : நிகழ்தகவு: மாணவர் செயல்பாடு கேள்வி பதில்கள்

:9வது கணிதம் - 9th Maths

வகுப்பு: 9 ஆம் வகுப்பு - 9th Standard | பாடம்: 9வது கணிதம் - 9th Maths. | 9வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 9th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 9 ஆம் வகுப்பு - 9th Standard | பாடம்: 9வது கணிதம் - 9th Maths. | 9வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 9th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)