5வது கணிதம் | 5th Maths5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.1

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.2

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.3 (வடிவங்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 1(பத்தாயிரத்திற்கு (10000) மேற்பட்ட எண்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 2 (எண்களின் இடமதிப்பு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2. 6 (கழித்தல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.3

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.4 (எண்களின் ஏறுவரிசை மற்றும் இறங்குவரிசை)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.5 (கூட்டல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.7 (பெருக்கல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.8 (வகுத்தல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.9 (இலக்க எண்களை 2 இலக்க எண்களால் வகுத்தல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3.1 (வடிவங்களில் அமைப்புகள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3.2 (சதுர எண்கள் மற்றும் முக்கோண எண்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.1 (நீளம்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 5 : நேரம்: பயிற்சி 5.1 (கால இடைவெளி கண்டுபிடித்தலில் கூட்டலையும், கழித்தலையும் பயன்படுத்துதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6. 1 (முறைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.2 (உருவ விளக்கப்படம்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 1 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.3 (செவ்வக விளக்கப்படம்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.1 (நிரப்புக் கோணங்கள் மற்றும் மிகை நிரப்புக் கோணங்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.2

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.3 (மீ.பொ.ம வின் வாழ்வியல் பயன்பாடுகள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3.1 (கோணங்களின் வகைகளைக் கொண்டு வடிவங்களின் அமைப்புகளை உருவாக்குதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3.2: சுழலும் கோணங்கள் (Rotating angles)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 3 : அமைப்புகள்: பயிற்சி 3.3 (சொற்களின் தொகுப்பிலுள்ள அமைப்புகளைக் கண்டறிதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 4 : அளவைகள்: பயிற்சி 4.1 (நிறுத்தல் அளவை)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள் மற்றும் இடைக்கருத்து: பயிற்சி 5.1

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள் மற்றும் இடைக்கருத்து: பயிற்சி 5.2 (நேரம், பணம் மற்றும் தொலைவு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள் மற்றும் இடைக்கருத்து: பயிற்சி 5.3 (வேகம், நேரம், தொலைவு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள் மற்றும் இடைக்கருத்து: பயிற்சி 5.4 (தொலைவிற்கும் பணத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 5 : பின்னங்கள் மற்றும் இடைக்கருத்து: பயிற்சி 5.5 (நீளம், காலம், பணம் ஆகியவற்றின் பின்னங்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.1 (மாதிரிப்படுத்துதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 2 அலகு 6 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 6.2

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.1 (செவ்வகம் மற்றும் சதுரத்தின் சுற்றளவு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 1 : வடிவியல்: பயிற்சி 1.2 (செவ்வக மற்றும் சதுரத்தின் பரப்பளவு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: செயல்பாடு (முறையான வரிசைப்படுத்துதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 2 : எண்கள்: பயிற்சி 2.1 (உத்தேச மதிப்பு)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.1 (திண்மங்களின் கனஅளவை முறைசாரா அளவைகளின் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளுதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 3 : அளவைகள்: பயிற்சி 3.2 (கனசதுரங்களைப் பயன்படுத்திக் கனஅளவை காணுதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 4.1 (சமத்தன்மை)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 4 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 4.2 (சமனின்மை)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.1 (பணத்தைப் பயன்படுத்தி கூட்டலும் கழித்தலும்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 5 : பணம்: பயிற்சி 5.2 (பணத்தில் பெருக்கலும் வகுத்தலும்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.2 (பின்னங்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.3 (ஓரினப் பின்னங்கள் மற்றும் வேற்றின பின்னங்கள்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.4 (ஓரினப் பின்னங்களை ஒப்பிடுதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.5 (ஓரின பின்னங்களின் கூடுதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.6 (ஓரினப் பின்னங்களின் கழித்தல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.7 (பின்னங்களை ஓரிலக்க எண்ணுடன் பெருக்குதல்)

5 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : பருவம் 3 அலகு 6 : பின்னங்கள்: பயிற்சி 6.8 (தசமங்களுக்கும் பின்னங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு)

:5வது கணிதம் - 5th Maths

வகுப்பு: 5 ஆம் வகுப்பு - 5th Standard | பாடம்: 5வது கணிதம் - 5th Maths. | 5வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 5th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 5 ஆம் வகுப்பு - 5th Standard | பாடம்: 5வது கணிதம் - 5th Maths. | 5வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 5th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)