8வது கணிதம் | 8th Maths8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.1: விகிதமுறு எண்கள்

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.2: விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படைக் கணிதச் செயல்பாடுகள்

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.3 (விகிதமுறு எண்களின் பண்புகள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.4 (வர்க்கமூலம்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.5 (கனங்களும், கனமூலங்களும்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.6 (அடுக்குக்குறிகளும் படிகளும்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 1 : எண்கள்: பயிற்சி 1.7

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : அளவைகள்: சிந்திக்க, இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.1 (வட்டத்தின் பகுதிகள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.2

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.3 (முப்பரிமாண (3−D) வடிவங்கள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 2 : அளவைகள்: பயிற்சி 2.4

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: சிந்திக்க, இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.1 (இயற்கணிதக் கோவைகளின் பெருக்கல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.10

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.2 (இயற்கணிதக் கோவைகளின் வகுத்தல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.3 (கன முற்றொருமைகள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.4 (காரணிப்படுத்துதல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.5

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.6 (ஒரு மாறியில் அமைந்த நேரியல் சமன்பாடுகள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.7

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.8 (வரைபடங்கள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 3 : இயற்கணிதம்: பயிற்சி 3.9 (வரைபடங்கள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: சிந்திக்க, இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: பயிற்சி 4.1 (சதவீதம்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: பயிற்சி 4.2 (இலாபம், நட்டம், தள்ளுபடி, இதரச் செலவுகள் மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST))

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: பயிற்சி 4.3 (கூட்டுவட்டி)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: பயிற்சி 4.4 (கலப்பு மாறல்,நேரம் மற்றும் வேலை)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 4 : வாழ்வியல் கணிதம்: பயிற்சி 4.5

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: சிந்திக்க, இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: பயிற்சி 5.1 (சர்வசம மற்றும் வடிவொத்த வடிவங்கள்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: பயிற்சி 5.2 (முக்கோணம்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: பயிற்சி 5.3

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: பயிற்சி 5.4 (நாற்கரங்கள் மற்றும் சரிவகங்கள் வரைதல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 5 : வடிவியல்: பயிற்சி 5.5 (சிறப்பு நாற்கரங்களை வரைதல்: இணைகரம், சாய்சதுரம், செவ்வகம், சதுரம் வரைதல், )

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : புள்ளியியல்: சிந்திக்க, இவற்றை முயல்க, நினைவு கூர்தல், செயல்பாடு

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 6.1 (நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை, நிகழ்வெண் பரவலைக் குறித்தல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 6.2 (தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகளுக்கான நிகழ்வெண் பரவலை வரைபட விளக்கமுறையில் குறித்தல்)

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 6 : புள்ளியியல்: பயிற்சி 6.3

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 7.1

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 7.2

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 7.3

8 ஆம் வகுப்பு கணக்கு : அலகு 7 : தகவல் செயலாக்கம்: பயிற்சி 7.3 (குறியாக்கவியல் (Cryptology))8வது கணிதம் - 8th Maths

வகுப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு - 8th Standard | பாடம்: 8வது கணிதம் - 8th Maths. | 8வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 8th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

வகுப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு - 8th Standard | பாடம்: 8வது கணிதம் - 8th Maths. | 8வது கணிதம் தமிழ்நாடு பள்ளி சமசீர் புத்தகம் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள். | 8th Maths TN Tamil Medium Text Book Back Exercises and Important Questions with Answers, Solution.

தமிழ்நாடு மாநில வாரிய சமச்சீர் கல்வி
TamilNadu State Board Samacheer Kalvi
(தமிழ் மீடியம், English Medium)